Skip to main content
logo in banner
phone icon
612-668-1450
Fax: 612-668-0724
graduation cap icon
Online School
K-12th
stick pin icon
1250 W Broadway
Minneapolis 55411
clock icon
K-8 8:30-3:00
9-12 asynchronous


Hmong - FAQ

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej - Tsevneeg Cov Lus Kheev Nug

Kev Nthuav Tawm

Pib lub 9 Hlis 2021, MPS yuav qhib MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej rau cov tub kawm qib kindergarten mus txog qib 12. Txawm tias muaj cov tsev kawm ntawv hauv is taws nej rau cov tub kawm high school tau ntau xyoo lawm los, vim muaj tus kab mob kis thoob ntiajteb thiaj tau hloov tej kev qhia ntawv thiab kev kawm lawm. MPS xav kom muaj kev kawm hauv is taws nej rau cov tub kawm ntawv coob dua.  Coob tus tub kawm ntawv tau kawm zoo thaum lawv kawm ntawv hauv is taws nej. 

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav yog txojkev kawm zoo tshaj rau cov tub kawm ntawv thiab lawv tsevneeg yog tias lwm xyoo tseem muaj COVID-19 nyob puv ntia hauv peb lub zej lub zos thiab lawv xum kawm ntawv hauv is taws nej tshaj li qhov uas kawm tim ntsej-tim muag. 

Tiamsis, qhov uas peb ua tamsim no es cia ib tug tub kawm ntawv hloov tau qhov kev kawm ntawv sib nrug mus rau kev kawm tim ntsej-tim muag, cov tub kawm uas xaiv MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej rau lub xyoo tom ntej yuav tsum tau kawm hauv is taws nej xwb vim lawv yuav poob lawv qhov chaw zaum rau hauv lub tsev kawm ntawv zej zos lossis tsev kawm ntawv magnet uas lawv kawm ua ntej ntawd lawm. Yog tias tsevneeg hloov siab tsis xav kawm ntawv hauv is taws nej lawm, lawv yuav tsum thov mus kawm dua ib lub tsev kawm ntawv tshiab hauv MPS txojkev thov ib lub tsev kawm ntawv.

Yuav tsum tau ua li ntawv rau qhov MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej los kuj zoo ib yam li lwm lub tsev kawm ntawv uas muaj ib co tub kawm ntawv, cov xibhwb qhia ntawv, cov counselor, cov social worker thiab lwm cov uas ua haujlwm pab. 

Xyuas K-12 qhov qhia cov hoob kawm no.

Cov tub kawm uas tso npe kawm hauv MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav txais ib co ntaub ntawv qhia ntxiv ua ntej pib kawm ntawv rau lub xyoo tshiab.  MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav muaj ib lub twj rau cov niam cov txiv/cov saib xyuas mus saib tau kom lawv thiaj npaj tau zoo rau thaum pib kawm ntawv.

Yuav txais tagnrho cov kev kawm uas txhua tus kawm thiab cov Kawm Ntawv Tshwj Xeeb uas nyob rau Federal Setting Theem 1 thiab 2. Li qhov kev nthuav ntawm MPS kev qhia saum Online tshiab thiab ntxim muaj tuaj kawm yog ib qho tsis tau paub zoo, cov kev thov tuaj kawm yuav tau tswj kom zoo ntshai tsam txais tuaj kawm coob neeg ua haujlwm ho tsis txaus thiaj los kho tau. Cov tub kawm uas muab tso rau Federal Setting Theem 3 yuav tau mus rau ntawm Chav Rau Kev Kawm Tshwj Xeeb--cov niam cov txiv yuav tau nrog lawv tus case worker tham seb lawv tus menyuam puas yuav kawm tau hauv MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej los tsis tau.  

Qhia mas. Thaum cov niam cov txiv ua tej ntaub ntawv thov ib lub tsev kawm ntawv hauv is taws nej tas, ces yuav xa ib qho email tuaj uas qhia koj tias yuav rau npe kawm ntawv thiab ua cov ntaub ntawv kom tiav li cas. Yog cov niam cov txiv xav siv cov foos ntawv los thov ib lub tsev kawm ntawv thiab rau npe kawm es muab xa mus los yeej tau; tiv tauj Qhov Chaw Tuaj Sau Npe Kawm ntawv kom lawv xa ib daim foos tuaj rau koj: 612.668.1840 lossis SPS.Department@mpls.k12.mn.us.

Tau mas. Tamsim no tsis muaj lwm txojkev rau kev kawm sib nrug; tiamsis, thaum lub xyoo tshiab rau kev kawm los ze zus zus lawm, peb mam saib seb txojkev sib kis kab mob no mus zoo li cas lawm ces mam rov tshuaj xyuas seb ho yuav muaj tej kev kawm sib nrug li cas. Nco Ntsoov: Thaum ib tug tub kawm tau tso npe kawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej lawm ces, lawv yuav poob lawv qhov chaw zaum rau hauv lub tsev kawm ntawv uas lawv kawm ua ntej ntawd lawm. 

Tau mas, yuav muaj zaub mov rau cov tub kawm uas tau FRL.  Cov tub kawm yuav tau zaub mov noj rau tsib hnub thiab mam qhia tias mus nqa tau thaum twg thiab qhov twg.

Muaj mas, MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav muaj ib tug principal uas muaj license thiab ua haujlwm full-time.

Tau mas. Cov tub kawm qib 9-12 mus kawm tau cov hoob kawm ntxiv thaum mus kawm hauv MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej thiab.  Cov tub kawm ntawv yuav tsum nrog lawv tus high school counselor tham los npaj tej no.  

Tsis tau. Yog ib tug tub kawm ntawv twg yuav tau qhaj ntawv, lawv tsevneeg yuav tsum hu mus rau lub tsev kawm ntawv paub es kom thiaj pab tau seb yuav ua li cas tus tub kawm ntawv thiaj tseem kawm tau nws cov hoob thaum nws mus lwm qhov lawm.

Rau cov tub kawm ntawv uas yuav mus ncig xyuas lwm lub tebchaws ntev tsawv, tej zaum zoo rau lawv kawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej. Tsuav yog tias lawv khiav rov qab los rau hauv Minnesota ua ntej lub xyoo kawm ntawv xaus xwb.  Tiamsis, tus tub kawm ntawv yuav tsum tau tso npe rau MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej full-time thiab thooj txhij kawm tsis tau lwm lub tsev kawm ntawv txawv tebchaws.  

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej muaj tej kev pab rau Kev Kawm Tshwj Xeeb rau ib ntus xwb nyob ntawm tej uas cov tub kawm cheem tsum. Muaj tej kev pab rau Kev Kawm Tshwj Xeeb rau cov tub kawm uas feem ntau nyob hauv kev kawm uas txhua tus kawm thiab rau cov uas cheem tsum nyob rau ib qho chaw rau Kev Kawm Tshwj Xeeb.  Tej zaum tej kev pab rau Kev Kawm Tshwj Xeeb kuj muaj nyob rau hauv cov hoob kawm uas txhua tus kawm lossis tej zaum kuj yuav muaj tau tej hoob kawm rau Kev Kawm Tshwj Xeeb hauv is taws nej. Cov tub kawm ntawv tej zaum yuav muaj ib tug pab rau kev kawm tshwj xeeb pab lawv lossis kawm ib hoob hauv is taws nej uas muaj ib tug pab los pab koj ib leeg xwb.

Muaj ib tug part time social worker rau lub tsev kawm ntawv pab cov tub kawm ntawv hauv MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej. Lub tsev kawm ntawv tus social worker, nrog rau ib pab mental health team uas nyob-kiag ntawm lub tsev kawm ntawv, los muab kev pab mental health rau cov tub kawm ntawv thiab nrog cov uas ua haujlwm thiab cov niam cov txiv tham.  Pab mental health team (lub tsev kawm ntawv tus social worker, tus counselor, tus kws tshaj lij rau txojkev xav, tus pab tus kws kho mob thiab lub district tus muab kev pab tshwj xeeb rau mental health) yuav pab cov tub kawm ntawv rau txojkev kawm hauv is taws nej. Pab team no yuav muab tej kev pab rau ntau theem xws li hauv hoob kawm, kev pab rau ib pawg thiab rau ib tug, raws li thaum cheem tsum thiab yog tias muaj.  

Tau mas. MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav txais cov xibhwb qhia ESL los qhia cov kawm qib K-12. Tsis tas li ntawd xwb, kuj yuav muaj cov uas ua haujlwm uas hais ob yam lus los mus pab cov tub kawm thiab.  

Cov tub kawm ntawv uas tsis tuaj kawm ntawv vim lawv raug rau txim yuav tau lwm txojkev kawm ntawm lawv lub tsev kawm ntawv, tsis pub lawv kawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej. Yog tias ib tug tub kawm ntawv xav rho npe tsis mus kawm lawv lub tsev kawm ntawv kiag li lawm, ces nws mus tso npe thiab rau npe kawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej los kuj tau.

Cov tub kawm uas yuav tsum nyob tsev xwb mus kawm tau MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej thiab tsuas yog tias lawv muaj qhov Federal theem 1 lossis 2 Kev Kawm Tshwj Xeeb IEP; mus saib lolus nug 8 yog tias xav paub ntxiv.  

Tau mas. Thaum qhib kev tso npe kawm ntawv, ib tug tub kawm ntawv twg los yeej tso npe tau rau MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej.

Cov tub kawm yuav kawm tiav thiab koom ua kevcai lav ntawv ntawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej.

Qhia mas.

Hnub kawm ntawv yog thaum 8 a.m. - 3 p.m. Cov qib K-5 yuav muaj kev sib txoos thaum 8 a.m. sawv ntxov. Cov tub kawm ntawv yuav tsum nkag mus rau hauv is taws nej rau lub sijhawm uas lawv tus xibhwb tau teem thiab qhia lawv txhua hnub.

Yuav sau tias tus tub kawm twg tuaj kawm thaum sib ntsib hauv is taws nej rau txhua tagkis. Yuav muaj cov hoob kawm rau tib lub sijhawm thiab cov uas yus kawm yus rau ib hnub thaum twg los tau. 

Cov tub kawm middle school yuav muaj kev kawm sib txuam uas muaj cov hoob kawm rau tib lub sijhawm thiab cov uas yus kawm yus rau ib hnub thaum twg los tau. Qhov uas ua li no yuav ua kom yoojyim rau cov menyuam kawm.  Cov xibhwb yuav muaj kev sib txoos nrog cov tub kawm ntawv los pab lawv txojkev paub tham paub xav txhua lub lim tiam. Cov xibhwb yuav nrog cov tub kawm sib ntsib rau tib lub sijhawm mus thoob lub lim tiam.  Tej zaum lawv yuav qhia lawv li peb lossis plaub zaug, nrog rau lub caij uas hoob osfiv qhib, kev sib txoos rau ib tug tub kawm twg xwb lossis kawm nrog ib pawg me, thiab kev kawm uas ua los qhia kiag. 

Cov tub kawm high school nyias yuav kawm nyias raws li tau npaj tseg rau lawv kom cov xibhwb thiaj saib tau seb lawv kawm mus tau li cas. Cov xibhwb yuav qhib ib hoob osfiv txhua hnub thiab siv cov kev tshawb nrhiav los pab cov tub kawm ntawv, kawm nrog ib pawg me thiab muaj kev sib txoos rau ib tug tub kawm twg xwb.

Muaj mas, yuav muaj cibfim rau kev mus ncig xyuas uasi tim ntsej-tim muag thiab hauv is taws nej tibsi thiab kev uasi rau cov hoob kawm.

Cov tub kawm thiab lawv tsevneeg yuav muaj cibfim ntsib lawv cov xibhwb tim ntej-tim muag ua ntej pib kawm ntawv, tej kev uasi lomzem rau cov hoob thiab lub tsev kawm ntawv, thiab tej seem kev pab rau kev kawm/cov kev tshawb nrhiav.

Muaj mas, MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav muaj tagnrho cov hoob kawm uas yuav tsum muaj thiaj kawm tiav high school, nrog rau cov hoob kawm AP, kawm lwm yam lus, CTE thiab muaj cibfim kawm PSEO. Koj mus saib tau tagnrho cov hoob kawm nyob rau ntawm MPS lub vej xaij hauv is taws nej tsis ntev tom ntej no.

Cov tub kawm high school yuav kawm tau AP English, AP Math, AP Science thiab AP Social Studies.

Muaj mas, yeej yuav muaj ob hoob kawm “Kings” thiab “Queens” tibsi.

Yuav muaj cov hoob kawm lus Nyiv Pooj, Ojibwe thiab Dakota rau cov kawm qib 9-12.

Post-Secondary Enrollment Options (PSEO)?

Tso npe tau mas, yuav tsum nrog MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej tus counselor tham kom pab lawv muaj cibfim kawm tagnrho cov PSEO thiab rau lwm txojkev kawm ntawv-tom qab kawm high school tas.

Cov uas ua haujlwm rau MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yuav muaj kev pab rau ib tug twg thiab tej pawg me.  Yuav muab tej zaj kawm kaw rau cov tub kawm ntawv kom lawv mus saib tau lawv. Cov xibhwb yuav koom tes nrog cov tub kawm thiab cov saib xyuas kom npaj tau ib txojkev pab es thiaj pab tau tus tub kawm kawm tau zoo.

Muaj mas, lub tsev kawm ntawv tus social worker yuav muaj ib tug los pab rau mental health. Lub tsev kawm ntawv tus social worker, nrog rau ib pab mental health team uas nyob-kiag ntawm lub tsev kawm ntawv, los muab keb pab mental health rau cov tub kawm ntawv thiab nrog cov uas ua haujlwm thiab cov niam cov txiv tham.

Muab mas, yog tias ib tug tub kawm ntawv tsis muaj nws ib lub twj ces lawv yuav tau ib lub iPad (qib K-2) lossis lub Chromebook (qib 3-12) thaum lawv kawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej. Cov niam cov txiv yuav tsum npaj tiv tauj is taws nej; muaj cov nqi-pheejyig ntawm Internet Essentials; muaj hotspots ntawm MPS rau cov tub kawm ntawv uas tiv tauj tsis tau lawv ib qho is taws nej.

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej muaj cov uas ua haujlwm tech support uas hu kom pab thaum twg los tau rau lub caij kawm ntawv.  Muaj kev pab rau tsevneeg uas hais lus Hmoob, Xomali thiab Mev.  

Muaj mas, zoo ib yam li lwm lub tsev kawm ntawv, yuav muaj kev sib tham rau cov niam cov txiv thiab tus xibhwb thiab lwm yam kev lomzem hauv lub tsev kawm ntawv.

Tsevneeg muaj ib teg haujlwm tseem ceeb los txhawb nqa cov tub kawm ntawv thaum lawv kawm ntawv hauv is taws nej. Peb xav kom tsevneeg nyob tsev thiab ua tib zoo saib lawv cov menyuam rau hnub uas lawv kawm ntawv.  Qhov uas tsevneeg nyob ntawd txhawb tus menyuam qhia nws tias kev kawm ntawv tseem ceeb tshaj plaws thiab pab kom tus menyuam kawm tau zoo.  Thaum ib tug tub kawm ntawv kawm rau tib lub sijhawm nrog lawv tus xibhwb, tsevneeg pab txhawb tau lawv tus menyuam thaum nws nyob ntawd pab saib xyuas, muab ib qho chaw uas tsis muaj dabtsi tab kaum, xws li qhov uas pom ib tug hauv tsevneeg nyob hauv koob thaij nrog tus menyuam thiab.  Tau thov kom tsevneeg tsis txhob yees duab lossis thaij video thaum tabtom nrog tus xibhwb kawm ntawv tamsid.

Yuav muaj kev nthuav qhia rau tsev neeg thiab tus tub kawm thaum pib kawm ntawv, thiab yuav muaj tej pawg pab cov niam cov txiv mus tas lub xyoo. Yuav muaj cov ntu uas muab kev pab rau cov niam cov txiv tim ntsej-tim muag thiab hauv is taws nej, thiab cov uas ua haujlwm rau MPS thiab cov xibhwb yuav ua cov ua.  Yuav pab cov saib xyuas muaj cibfim kawm, nug txog, tau nrog cov uas ua haujlwm ntawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej tham, thiab lwm cov saib xyuas thiab cov niam cov txiv ntawm cov tub kawm ntawv ntawm MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej. Cov ntsiab rau kev nthuav qhia thiab kev pab tas-xyoo muaj li no:

 • Tus tub kawm ntawv daim kom tswj thiab qhov uas paub tias ib hnub no yuav tsum ua dabtsi thiaj kawm tau zoo.
 • Muaj ib qho chaw kawm ntawv thiab tej tswvyim tu kom muaj chaw txawb chaw rau.
 • Los paub tej program hauv is taws nej.
 • Tej kev los sib txuas lus nrog cov xibhwb qhia ntawv.

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej xav kom cov tsevneeg rau cov tub kawm elementary, pab txhawb thiab saib xyuas lawv cov menyuam zoo li zoo tau.  Tsevneeg pab npaj daim kom tswj seb thaum twg yuav so, noj txom ncauj thiab noj mov, thiab saib seb tus menyuam kawm mus li cas lawm rau ib hnub thiab sib txuas lus nrog tus xibhwb tsis tseg.

Qhov uas lub MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej xav kom cov tsevneeg rau cov tub kawm middle school ua tib zoo saib lawv tus menyuam nyob ntawm seb nws cheem tsum dabtsi thiab txojkev kawm mus li cas. Tsevneeg yuav tsum nyob nrog lawv tus menyuam txhua hnub thiab ua tib zoo saib nws txojkev kawm mus zoo li cas, nws cov qhab nees thiab txhawb txojkev sib txuas lus ntawm tus tub kawm thiab tus xibhwb.  

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej cov tub kawm yeej muaj feem ntaus kis las rau ntawm lawv lub tsev kawm ntawv zej zos yog tias tus tub kawm ua tau raws li  txojkev kawm ntawv kom nws ua tau. Tagnrho cov tub kawm ntawv nyias yuav tsum muaj nyias txojkev thauj mus mus los los rau kev ua kis las.  Tiamsis, MPS mam thauj cov tub kawm ntawv mus mus los los yog tias muaj tej nkees nyob deb thiab tej kev sib tw twg.

MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej cov tub kawm mus koom tau tej program tom qab kawm ntawv tas tom lawv lub tsev kawm ntawv zej zos.  Cov tub kawm yuav tsum tau rau npe rau cov program tom qab kawm ntawv tas xws li ALC thiab/lossis MPS Txojkev Kawm Ntawv Hauv Zej Zos.

Tsevneeg yuav tsum tiv tauj Qhov Chaw Tuaj Sau Npe Kawm Ntawv kom thiaj paub tias lawv lub tsev kawm ntawv zej zos yog lub twg lossis siv lub Nrhiav Ib Lub Tsev Kawm Ntawv hauv lub thawv xiav xiav ntawm sab no saum toj siv tus tub kawm ntawv qhov chaw nyob mus saib lub tsev kawm ntawv ntawd. 

Yuav kom paub seb MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej thiaj zoo rau lawv tus tub kawm ntawv, tsevneeg yuav tsum mus saib qhov Tej Uas Qhia Txog Ib Tug Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej.

Tej Uas Qhia Txog Ib Tug Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej

Cov tub kawm ntawv muaj ntau txojkev kawm ntawv. MPS cov tub kawm ntawv twb tau muaj cibfim kawm thiab saib seb lawv txawj tej twj technology los tsis txawj, tej program thiab seb puas txawj siv is taws nej thaum muaj kev kawm sib nrug thoob lub district. MPS Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Is Taws Nej yog ib txojkev zoo heev rau tej co tub kawm ntawv los kawm k-12 mus li rau ib txojkev kawm uas lawv nyiam thiab kawm tau zoo.   

Ua ntej txiav txim seb yuav kawm kev kawm ntawv twg, cov tub kawm ntawv thiab cov niam cov txiv yuav tsum mus saib tej uas qhia txog ib tug tub kawm ntawv uas kawm ntawv hauv is taws nej tso thiab xav seb qhov uas kawm ntawv hauv is taws nej puas zoo rau lawv:

Qib K-3

 • Kuv xaiv txojkev kawm ntawv hauv is taws nej vim kuv kawm tau zoo dua thaum kawm hauv is taws nej.
 • Kuv paub tias kuv cov hoob kawm hauv is taws nej thiab cov hoob kawm tim ntsej-tim muag nyias yuav nyuaj nyias ib qho.
 • Kuv tsis tas tos leejtwg hais kom kuv ua thiab thaum muab dabtsi lossis tej project rau kuv ua los kuv yeej rau siab ntso ua tau kom tiav.
 • Kuv yeej ua tau tej uas hais kom kuv ua thiab yog tias kuv tsis paub dabtsi los kuv yeej yuav nug.
 • Kuv nyiam ua txhua yam kom tag hnub no es tsis tos kom txog tagkis.
 • Kuv tsis tso tseg yoojyim, txawm yuav nyuaj npaum li cas.
 • Kuv yuav tsis nco qhov uas tau nrog kuv tus xibhwb tim ntsej-tim muag thiab lwm cov tub kawm. Kuv muaj cibfim nrog lwm tus sib txuas lus.
 • Kuv siv 6 txoos teev rau ib hnub los kawm kuv cov hoob kawm hauv is taws nej los tsis ua li cas. Lub sijhawm ntawd kuj yog los muaj kev kawm txhua hnub tamsid kiag nrog kuv tus xibhwb thiab sijhawm los ua kuv cov homework xws li saib tej yeeb yaj kiab thiab siv cov program hu ua Lexia, Dreambox, iStation thiab lwm yam.
 • Kuv twb paub lawm lossis yeej zoo siab hlo kawm tej tswvyim nyeem kom pab kuv totaub tej ntaub ntawv nyuaj thiab/lossis yeem mus cuag kuv tus xibhwb kom pab kuv nkag siab tej uas kuv nyeem.
 • Kuv paub siv koos pis tawj dog dig thiab paub siv tej program ntaus ntawv, theej tawm tej ub no, nruab program, siv is taws nej, thiab lwm yam.
 • Kuv muaj ib lub koos pis tawj uas toj tau is taws nej thiab npaj tau lwm txojkev kawm ntawv yog hais tias ho muaj li cas rau kuv lub koos pis tawj lawm.
 • Kuv yeej nyiam “txojkev kawm ntawv hauv is taws nej” thiab qhov uas siv cov program Seesaw thiab/lossis Google Classroom.

Qib 4-12

 • Kuv xaiv txojkev kawm ntawv hauv is taws nej vim kuv kawm tau zoo dua thaum kawm hauv is taws nej.
 • Kuv paub tias kuv cov hoob kawm hauv is taws nej thiab cov hoob kawm tim ntsej-tim muag nyias yuav nyuaj nyias ib qho.
 • Kuv tsis tas tos leejtwg hais kom kuv ua thiab thaum muab dabtsi lossis tej project rau kuv ua los kuv yeej rau siab ntso ua tau kom tiav.
 • Kuv yeej ua tau kuv ib leeg, tsis tas muaj leejtwg ib sij ib sij tau hais kuv.  
 • Kuv paub ntsuas kuv cov sijhawm kom teem tau sijhawm rau ib lub lim tiam los kawm kuv cov hoob kawm hauv is taws nej.
 • Kuv paub npaj thiab kawm rau tej kev xeem ntawv.
 • Kuv txawj nug thiab qhia kuv tus xibhwb txog kuv tej kev txhawj.
 • Kuv tsis ntshai qhia tias kuv xav li cas thaum kuv sau ntawv.  
 • Kuv nyiam ua txhua yam kom tag hnub no es tsis tos kom txog tagkis.
 • Kuv yuav tsis nco qhov uas tau nrog kuv tus xibhwb tim ntsej-tim muag thiab lwm cov tub kawm. Kuv muaj cibfim nrog lwm tus sib txuas lus.
 • Kuv tsis tso tseg yoojyim, txawm yuav nyuaj npaum li cas.
 • Kuv siv 6 txoos teev rau ib hnub los kawm kuv cov hoob kawm hauv is taws nej los tsis ua li cas. Lub sijhawm ntawd kuj yog los muaj kev kawm txhua hnub tamsid kiag nrog kuv tus xibhwb, sijhawm los rov mloog tej lus qhuab qhia/tej yeeb yaj kiab, sijhawm los ua kuv cov homework kom tiav, sijhawm los nrog lwm tus tham thiab chat, thiab lwm yam.  
 • Kuv yeej paub hais tias cov hoob kawm hauv is taws nej yuav nyuaj dua qhov uas mus kawm tim ntsej-tim muag.
 • Kuv twb paub lawm lossis yeej zoo siab hlo kawm tej tswvyim nyeem kom pab kuv totaub tej ntaub ntawv nyuaj thiab/lossis yeem mus cuag cov uas ua haujlwm kom pab kuv nkag siab tej uas kuv nyeem.
 • Kuv paub siv koos pis tawj dog dig thiab paub siv tej program ntaus ntawv, theej tawm tej ub no, nruab program, siv is taws nej, thiab lwm yam.
 • Kuv muaj ib lub koos pis tawj uas toj tau is taws nej thiab npaj tau lwm txojkev kawm ntawv yog hais tias ho muaj li cas rau kuv lub koos pis tawj lawm.
 • Kuv tsis ntshai tsis txhawj txog “txojkev kawm ntawv hauv is taws nej”, kev siv email, kev xa attachment, sau teb tej kev sib tham, siv tej hoob chat, thiab lwm yam.

Tau xyaum los ntawm https://www.fairmontstate.edu/academics/distancelearning/successful-student

Contact Us
Are you a current student/family of the school? No Yes
Preferred method of communication
Phone Email
Thank you for requesting information. We will respond shortly.
1250 W Broadway
Minneapolis 55411
612-668-1450
Fax: 612-668-0724
mps.onlinelearning@mpls.k12.mn.us
return to page top icon